Ngày 17 tháng 2 năm 2013 đã t chc hi tho trc tiếp Oracle  ln th 21 ti Oracle ,và đã  có nhiu bác sĩ và nhân viên ca  các chi nhánh đến tiến hành ,tham d

 

se.jpg